Charakteristika územia BZ

Adresa pracoviska: Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Rok založenia: 1. 1. 1982
Geografické koordináty umiestnenia pracoviska: Záhrada sa nachádza v nadmorskej výške 144 m. n. m., 18° 06´30´´ východnej dĺžky a 48°19´15´´ severnej šírky
Priemerná ročná teplota ( 1999 - 08): 10,9° C
Priemerný ročný úhrn zrážok ( 1999 - 08 ): 527 mm
Priemerná výška snehovej pokrývky: 0,02 - 0,20 m ( v priemere 30 dní so snehovou pokrývkou)
Dĺžka slnečného svitu: 1722 hodín za rok 
Výmera (vonkajšia, skleníky): vonkajšia - 21,2 ha; skleníky - 1721 m2
Počet taxónov v zbierkovom fonde: 3765 a okolo 1000 kultivarov

Areál BZ sa nachádza v katastrálnom území Chrenová, ktoré je súčasťou mesta Nitry. Podklad areálu tvoria nivné pôdy s vysokým obsahom ílovej frakcie, ktorú tvorila rieka Nitra. Určená plocha k vybudovaniu Botanickej záhrady bola sporadicky udržiavaná, miestami iba ladom ležiaca pôda. Územie sa rozprestiera medzi masívom Zobora (587 m. n. m.) a vrchmi Kalvária (215 m. n. m) a Šibeničný vrch (218 m. n. m.), ktoré možno považovať za časť Tríbečského pohoria oddeleného riekou Nitrou od hlavného masívu. Územie patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska. Priemerná ročná teplota vzduchu nameraná za obdobie 1991 - 2000 je 10,2 °C, priemerný ročný úhrn zrážok je 539,0 mm. V období letnej vegetácie sa periodicky vyskytuje nedostatok zrážok a vysoké denné teploty, preto väčšina našich expozičných plôch je pod závlahou.

Pre efektívnu činnosť a operatívne riadenie bola BZ v roku 2007 rozčlenená na samostatné oddelenía:
  • Oddelenie dendrológie, systematiky rastlín a dekoratívnej flóry
  • Oddelenie skleníkových kultúr a biotechnológií
  • Oddelenie ovocinárstva, vinohradníctva a zeleninárstva
  • Oddelenie prevádzky a údržby
  • Vivárium a mini-ZOO


Areál Botanickej záhrady , vrátane stavieb , zaberá plochu približne 28 ha
- Park , fylogenetický systém - 6 ha,
- Okrasná škôlka - 4 ha
- Pomologická a ampelografická zbierka - sad a vinohrad - 5,7 ha
- Vzorkovnica zeleniny - 1,2 ha
- Genofond kultúrnych rastlín - 2 ha
- Liečivé rastliny - 0, 3 ha
- Škôlka ovocných drevín - 0, 5 ha
- Skleníkovej plochy - 1721 m2