Panónske pieskomilné spoločenstvo

Modelová výsadba panónskeho pieskomilného spoločenstva už zahŕňa 15 taxónov z pôvodných lokalít, ktoré sú deštruované antropogénnou činnosťou. Obr.2 - Miesto založenia biotopov v parku BZ.

tl_files/gofewo/images/bz/dendro_02.jpg

Keďže všetky aktivity spojené so zberom vegetatívnych a generatívnych častí ohrozených druhov rastlín podlieha povoleniam príslušných orgánov Štátnej ochrany prírody, jedná sa o zdĺhavý a náročný proces, ktorý ale má svoje opodstatnenie.
Za týmto účelom bola nadviazaná spolupráca so ŠOP SR a vypracovaná "Žiadosť o povolenie na odber živého rastlinného materiálu a diaspór chránených rastlín" pre účely dobudovania zbierok, výskum a vytvorenie záložných populácií ohrozených druhov, ktorá bude adresovaná na Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a krajiny.