Poslanie

Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom SPU v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou. Počas svojej 25-ročnej existencie preukázala svoju opodstatnenosť a svojou činnosťou prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií z rastlinnej ríše pre akademickú obec, vedecké inštitúcie a návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti. Botanická záhrada plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno- výchovnú úlohu. BZ SPU v Nitre má špecifické postavenie medzi botanickými záhradami a arborétami v SR, pretože plní aj funkciu agrobotanickej záhrady. Svojimi bohatými zbierkami poľnohospodársky dôležitých úžitkových rastlín a demonštrovaním technológií ich pestovania, ochrany, využitia až po hodnotenie kvality produkcie je jedinečná na Slovensku a v blízkom okolí. Budovanie expozičných plôch v BZ SPU v Nitre, tvoriacich určité prírodné zoskupenia (biotopy), či usporiadanie podľa fylogenetického systému plní úlohu vysokoúčinnej didaktickej pomôcky. Napr. priblížiť svet trópov, subtrópov, púšte či tropického lesa umožňujú zbierky v priestoroch skleníkov, kde je predstavená aj široká expozícia dekoratívnych interiérových rastlín. Aj táto časť BZ je priamo zapojená do vyučovacieho procesu a veľký záujem o možnosti využitia nie len v domácnostiach, ale aj na pracoviskách prejavuje aj široká verejnosť.