Úlohy a činnosť

Botanická záhrada zabezpečuje nasledovné úlohy a činnosti:

 • Podieľa sa na riešení úloh základného a aplikovaného výskumu.
 • Buduje stále expozície a evidenciu zbierkových fondov pre:
  - záhradnú a krajinno-architektonickú dendrológiu
  - interiérové a exteriérové kvetinárstvo
  - ovocinárstvo, vrátane prezentácie starých, slovenských krajových odrôd a menej známych ovocných druhov
  - vinohradníctvo
  - zeleninárstvo
  - liečivé a tonizujúce rastliny
  - záchranu ohrozených a miznúcich druhov autochtónnej flóry Slovenska simuláciou pôvodných biotopov a budovaním repozitórií s cieľom renaturalizácie poškodených alebo zaniknutých biotopov.
 • Zabezpečuje vedecké a odborné kontakty s botanickými záhradami a botanickými inštitúciami doma i v zahraničí, s cieľom propagácie slovenskej botaniky.
 • V spolupráci s vedením jednotlivých fakúlt a v súlade s učebnými plánmi v pedagogicko-výchovnom procese zabezpečuje realizáciu praktických cvičení, prednášok, odborném praxe, riešenie diplomových a doktorandských prác, exkurzie a vzdelávacie kurzy.
 • Študuje procesy introdukcie, aklimatizácie a autoreprodukcie alochtónnych druhov rastlín, prípadné riziká invázie a s tým spojený manažment údržby.
 • Aktívne sa podieľa na výchove detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti environmenatlistiky, ekológie, aplikovanej botaniky a tvorby estetického a zdravého ŽP.
 • Spolupracuje s orgánmi verejnej územnej správy a samosprávy pri ochrane a tvorbe životného prostredia: - pomoc pri vypracovaní stratégií manažmentu krajiny - zvyšovanie environmentálneho povedomia, myšlienok návratu k prírode a k post-industriálnej symbióze medzi človekom a prírodou - pomoc pri kompenzácií odprírodňovacích aktivít človeka.
 • Zabezpečuje osvetovú činnosť prostredníctvom sprístupnenia expozičných zbierok a tématicky zameraných výstav.
 • Zabezpečuje ochranu a chov ohrozených druhov živočíchov v univerzitnom viváriu.

BZ SPU je na základe zmluvy č. 605/2005/SPU riešiteľským pracoviskom úlohy Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín, na ktoré sa vzťahuje zákon 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo.