Úsek dendrológie, systematiky rastlín a dekoratívnej flóry

Expozičné zbierky oddelenia dendrológie a systematiky rastlín tvoria na vonkajších plochách s výmerou 6ha druhy flóry mierneho pásma s ohľadom na ich systematické zaradenie, biologické a ekologické zvláštnosti a zoskupenie do spoločenstiev s prihliadnutím na princípy záhradno-architektonickej tvorby. 

tl_files/gofewo/images/bz/dendro.jpg

V súčasnom období sa prakticky započala najmä "výstavba" vybraných rastlinných spoločenstiev, ako živej učebnej pomôcky pre potreby výuky botanických, ekologických a enviromentálnych disciplín, ktorá bude prístupná aj verejnosti za účelom zvyšovania enviromentálneho povedomia. Tvorba týchto nový expozícií bola podporená aj projektom s názvom "Vytvorenie biotopov ohrozených druhov autochtónnej flóry pre výučbu botanických, ekologických a environmentálnych disciplín a zvýšenie enviromentálneho povedomia širokej verejnosti", ktorý bol podaný na Kultúrnu a edukačnú grantovú agentúru Ministerstva školstva na rok 2007.