História

Botanická záhrada v Nitre bola založená 1. 1. 1982, ako účelové zariadenie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej (ďalej iba VŠP), od 1, 11. 2000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (skrátene SPU). Zámer vybudovať záhradu s agrobotanickým charakterom a poslaním vznikol už v roku 1975. Pre tento účel bol vyčlenený pozemok o rozlohe približne 7 ha v centre vysokoškolského areálu. Plocha bola sporadicky udržiavaná, miestami iba ladom ležiaca pôda. V roku 1978 bol odborným vedením skupiny 5 pracovníkov poverený RNDr. Vladimír Řehořek, CSc., pracovník Katedry botaniky a životného prostredia. Táto skupina začala prvé práce na modelovaní terénu a výsadbe rastlín. V čase svojho vzniku táto skupina, prevzala i čiastočne upravené parkové plochy v okolí hlavných budov, ktoré navrhol Ing. arch. Vladimír Dedeček, CSc. Rozloha činila 15 ha, k dispozícii bol jeden pestovateľský skleník, ktorý slúžil na dopestovanie črepníkových kvetov a letničiek pre potrebu školy. Vypracovaním projektu budúcej botanickej záhrady bol poverený záhradný architekt Ing. Alexander Glaus. Autor projektu sa pri samotnej tvorbe objektu a v otázke zastúpenia jednotlivých expozičných zbierok pridržiaval návrhov a požiadaviek Katedry botaniky a životného prostredia. Citlivo rešpektoval skutočnosť, že objekt botanickej záhrady je situovaný do stredu areálu školy, v tesnej nadväznosti na jej architektúru. Zohľadňoval aj fakt, že botanická záhrada sa bude nachádzať v zastavanej časti mesta, v susedstve výstavného areálu Agrokomplex. a ďalších vedeckých inštitúcií. Projekt predpokladal , že sa na vlastné jadro botanickej záhrady naviažu aj plochy pred a za komplexom budov VŠP a študentského domova.. V priebehu existencie Botanickej záhrady SPU sa zastavané územie zväčšovalo a rozširovali sa aj objekty BZ. Postupne boli vybudované 2 expozičné a 4 pestovateľské skleníky ako aj ďalšie prevádzkové objekty. V roku 2001 bolo k Botanickej záhrade administratívne pričlenené Vivárium, v ktorom sú chované exotické plazy. V roku 2002 rozhodnutím vedenia SPU boli k Botanickej záhrade pričlenené plochy a výsadby tzv. Demonštračnej záhrady, začiatky budovania ktorej spadajú do obdobia rokov 1982 - 85 (doc. Ing. I. Žuži, CSc.), kde sa nachádzajú bohaté zbierky úžitkových, hospodársky cenných ovocných drevín- Pomologická zbierka, vrátane genofondu starých a krajových odrôd, viniča hroznorodého - Ampelografická zbierka, plocha pre pestovanie rýchlenej aj poľnej zeleniny. Rozšíril sa priestor v Oddelení dekoratívnej flóry, ktorá zabezpečuje predpestovanie letničiek a trvaliek tak pre okrasné záhony, ako aj pre obohacovanie zbierok rastlín pestovaných v prirodzených podmienkach Botanickej záhrady Areál a budovy BZ, žiaľ netvoria jednotný architektonický celok a to z dôvodov požiadaviek na priestorové usporiadanie a výstavbu ďalších pavilónov školy ako aj zmien koncepcie v časovom horizonte výstavby BZ a univerzity. Samostatné celky tvoria park, škôlka, sad, skleníky, Vivárium a administratívna budova.