Veda a výskum

Už krátko po vzniku BZ sa jej pracovníci zapojili do riešenia vedecko - výskumných úloh vysokej priority, ako "Rastlinstvo Karpatskej oblasti, jeho vývoj, ochrana a využitie", "Kultivácia ohrozených druhov ako prostriedok záchrany fytogenofondu" (1983 až 1995). Botanická záhrada sa tak zaradila medzi pracoviská ČSAV , SAV, vysoké školy a inštitúcie štátnej ochrany prírody , podieľajúce sa na aktívnej záchrane ohrozených druhov flóry .
Významné výsledky boli dosiahnuté v oblasti introdukcie rastlín. Vybudovanie laboratória pletivových kultúr umožnilo participovať na výskumnej úlohe " Výskum progresívnych metód pestovania okrasných rastlín s využitím domáceho a zahraničného sortimentu" a "Racionálne metódy množenia tropických a subtropických okrasných rastlín pre komerčné využitie".
Už v 90 rokoch minulého storočia sa pracovníci BZ zapojili do štúdia biológie rastlinných druhov a ich prírodných populácií s cieľom vypracovania účinných metód záchrany ohrozených taxónov (projekt "Záchrana genofondu ohrozených rastlín"- 1991- 1995). V snahe prispieť k ochrane biodiverzity, bola pozornosť venovaná ohrozeným druhom tak prírodnej flóry, ako aj kultúrnym druhom spojená s pokusmi o ich pestovanie v podmienkach ex situ . Týkalo sa to, napríklad druhov ohrozených výstavbou vodného diela Turček, lokalita Kaltwasser. V rámci štúdia biológie a stupňa ohrozenia boli predmetom kombinácie prác ex situ a in situ pestovania tieto druhy: Carex echinata, Carex flava, Carex lepidocarpa, Eriophorum angustifolium, Senecio rivularis a ďalšie. Je tu celý rad výskumných úloh a projektov, na ktorých sa pracovníci BZ podieľali a aj v súčasnosti podieľajú či už samostatne, alebo v spolupráci s Katedrou genetiky a šľachtenia rastlín, Katedrou botaniky, s Katedrou fyziológie rastlín, s Arborétom Mlyňany, s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch ("Študijné expedície v tropickej zóne", "Genofond fazule", "Genofond čeľade Orchidaceae", "Genofond okrasných druhov rastlín - čeľaď Iridaceae", "Metódy mikropropagácie okrasných rastlín"). Významné sú aj aktivity spolupráce so zahraničnými partnermi. V meste Jinotega v štáte Nikaragua sa pracovníci Botanickej záhrady SPU podieľali odbornými skúsenosťami pri zakladaní botanickej záhrady a absolvovali zberové expedície, ktoré boli zamerané na flóru strednej a južnej Ameriky ( Ekvádor - oblasť Santo Domingo - 1995 až 2002 ). Aj v súčasnosti všetci tvoriví pracovníci sú zapojení do riešenia vedecko - výskumných projektov (VEGA, VTPA, APVV, KEGA). Sú to projekty súvisiace s problematikou uchovania a trvaloudržateľného využívania genetickej základne úžitkových rastlín na Slovensku, štúdium reprodukčnej biológie ohrozených druhov otázky klimatických zmien a ich dopadu na pestovanie a produktivitu rastlín, introdukcia málo známych druhov s perspektívou obohatenia sortimentu pestovania druhov rastlín pre humánnu výživu.
Biologický materiál, sústredený v BZ poskytuje možnosť oveľa širšieho vedeckého bádania takmer pre všetky fakulty a katedry SPU.

 • Výskumný projekt A-200
  Vecná etapa: 3.7 : Genofond rodu Allium ssp., (2005-2007)
  Koordinátor: doc.Ing. Ján Brindza,CSc., IOBBB
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Elka Kóňová
  Vecná etapa: Genofond úžitkových rastlín v katastri obce Brhlovce (časť Šurda)
  Koordinátor doc.Ing. Ján Brindza,CSc., IOBBB
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Milan Knoll, PhD.
 • Projekt APVT - 20-0166-02 Založenie a prevádzkovanie demonštračnej plochy gaštana jedlého a ochrana a využitie genetických zdrojov okrajových ovocných druhov a ich mikroflóry vo výžive, poľnohospodárstve a rozvoji vidieka - riešených na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, SPU v Nitre v spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene. Pobočka biológie drevín v Nitre rieši aj problematiku uchovania a využívania genetických zdrojov gaštana jedlého na Slovensku.
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Anton Haver
 • VEGA 1/1324/04 projekt: Hodnotenie rizík dôsledkov možnej klimatickej zmeny na produkčné podmienky zeleninovej papriky (Capsicum annum L.) a dyne červenej (Citrulus lanatus MANSF.) v podmienkach SR. (2005-2007) Vedúci projektu doc. Ing. Ján Kóňa, PhD.
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Elka Kóňová
 • VEGA 2/4073/04 "Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okrasných drevín".
  Riešiteľ za MŠ doc. RNDr. Anna Kubová, CSc.
 • Vedecko-technický projekt aplikovaného výskumu Ministerstva školstva SR "Klimatická zmena a sucho v SR": Dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu (2004-2008):
  Vedúci projektu doc. Ing. Marián Brestič, CSc
  VE 2 - Introdukcia a využívanie veľkoplodých foriem drieňa obyčajného (Cornus mas L.), ako úžitkovej a okrasnej dreviny
  VE 3 - Štúdium biologických nárokov, rozmnožovanie a využívanie cudzokrajnej dreviny Jujuba holá (Ziziphus jujuba Mill.)
 • VEGA 1/1350/04: "Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi v agroekosystéme".
  Zástupca vedúceho projektu doc. RNDr. Anna Kubová, CSc.
 • AV/1121/2004 "Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov rastlín pre výživu, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka" - ktorého koordináciu zabezpečujeme na našom pracovisku.
  Riešiteľ: doc.Ing. Ján Brindza,CSc.,
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Peter Čepček
 • VE 9.1 "Divokorastúce a okrasné druhy suchých stanovíšť."
  Vedúci projektu doc. Ing. Marián Brestič, CSc
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Peter Čepček
 • VE 9.2 "Výber netradičných druhov flóry SR z aspektu suchovzdornosti pre potenciálne využitie."
  Vedúci projektu doc. Ing. Marián Brestič, CSc
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Peter Čepček
 • VE 9.4 "Možnosti využitia subtropických a tropických druhov poľnohospodárskych rastlín v podmienkach SR."
  Vedúci projektu doc. Ing. Marián Brestič, CSc
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Peter Čepček
 • VEGA 2/70269/27 "Patologické prejavy okrasných a úžitkových drevín spôsobené hubami a živočíšnymi škodcami v zmenených podmienkach prostredia ako príčina ich predčasného usychania a odumierania"
  Vedúci projektu: doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Erika Mňahončáková, PhD.k
 • VEGA 1/0249/08 "Ohrozenosť inrodukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku"
  Vedúci projektu: prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.
  Člen riešiteľského kolektívu: Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
 • APVV - 0421 07: Nové metódy hodnotenia a mapovania biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni (2008 - 2010). Vedúca projektu: doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. Člen riešiteľského kolektívu: prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.
 • KEGA 3/7356/09: Budovanie zbierok kultúrnych rastlín okrasného charakteru s využitím pre edukačné účely v Botanickej záhrade SPU v Nitre (2009 - 2011). Vedúci projektu:prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. Členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Juraj Kuba, PhD., Ing. Elka Kóňová, PhD., Ing. Erika Mňahončáková, PhD., Ing. Zuzana Beladičová, Ing. Peter Čepček, Ing. Ján Janči, Ing. Michaela Hrúzová. 
 • Projekt z OPŽP "Realizácia schválených programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín (Kód projektu: 22190, Aktivita 6 - kultivácia druhov v podmienkach ex-situ). Úloha BZ: Zabezpečenie kultivácie druhov Colchicum arenarium a Alkana tinctoria v podmienkach ex-situ. (2010 - 2011)
 • Dopytovo – orientovaný projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“. Zamestnanci Botanickej záhrady boli zapojení do riešenia dielčích úloh projektu, v rámci aktivity 1.5.
 • HUSK/1101/2.2.1./0230 - cezhraničný projekt v rámci riešenia úloh aktivity 7. Za kolektív BZ spolupracuje Ing. Anton Haver. 


Botanická záhrada sa podieľa na riešení úloh priebežného dopĺňania ohrozených taxónov na zbierkových plochách, ako jej to vyplýva aj zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Za týmto účelom má povolenú výnimku (Ing. Juraj Kuba, Ing. Pavel Gašparík, Ing. Peter Čepček) od MŽP SR, odbor ochrany prírody na odber aj osobitne chránených živých jedincov rastlín a diaspór z vybraných chránených území a ich ochranných pásiem.
Univerzitné vivárium spolupracuje hlavne so štátnymi a environmentálnymi organizáciami, ktoré participujú na ochrane a chove chránených druhov živočíchov. V mene Ing. Jaroslava Pokorádiho je vivárium v sústave odborných garantov Poradného zboru ministra ŽP pre CITES a Etickej komisie pre ochranu zvierat menovanú rektorom SPU.